Blue Notes is de digitale nieuwsbrief van Blue Note Communicatie, bureau voor mediatrainingen, crisiscommunicatie en presentatiecoaching. Blue Notes wordt u aangeboden door Stephan Hoek en Moniek van de Wiel.
Kunt u deze email niet goed lezen?
Bekijk hem in uw browser.

Omgevingswet 2021: meer burgerparticipatie

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet vervangt maar liefst 26 wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, bodem- en waterbeheer, milieu en monumentenzorg. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wetgeving wordt eenvoudiger, duidelijker en biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk. Zowel de voorbereiding op de Omgevingswet als straks de werking van de wet brengen grote communicatieve opgaven met zich mee voor met name de gemeentelijke overheden. De wet vereist immers passende burgerparticipatie bij projecten die mogelijk invloed hebben op de leefomgeving van burgers.
Ook voor ondernemers en organisaties heeft de wet gevolgen. Bij vergunningsaanvragen in het kader van de omgevingswet moet de aanvrager aangeven wat hij proactief aan burgerparticipatie heeft gedaan. Het is aan de vergunningverlener om te bepalen of dat voldoende is. Organisaties zoals woningcorporaties zijn gewend om haar huurders en de omgeving te betrekken. Voor veel bedrijven is het echter onontgonnen terrein. Koudwatervrees is begrijpelijk, maar niet nodig. Op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl staan prachtige voorbeelden van burgerparticipatie. En ook Blue Note Communicatie heeft de nodige ervaring op dat gebied. Neem gerust contact met ons op.

Crisissituatie: vergader met BOB en oefen in vredestijd


Tijdens een acute crisissituatie moeten onder hoge druk beslissingen worden genomen. Voor veel organisaties vraagt dat om een aangepaste vergaderstijl. Doortastendheid en snelheid is immers van belang, zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. De rol van de voorzitter is hierbij essentieel. Hij of zij bepaalt de structuur en de voortgang van de vergadering met een duidelijke rolverdeling, een agenda en tijdslimieten. Een veel gebruikte vergadertechniek daarbij is BOB of BOBOC.
  • het crisisteam vormt zich eerst een beeld van de situatie. Wat is er gebeurd? Wat is de situatie nu? Zijn er gewonden?
  • welke knelpunten zijn er? Welke opties hebben we?
  • welke besluiten nemen we?
  • opdrachten/acties worden duidelijk verwoord en genotuleerd.
  • bij de volgende vergadering wordt gecheckt of de opdrachten zijn uitgevoerd.
Omdat veel organisaties in het dagelijks leven een wat lossere vergadercultuur hebben, is het verstandig om in ‘vredestijd’ deze werkwijze met elkaar te bespreken én te oefenen. Het vereist vaak een andere stijl van leidinggeven van de voorzitter en het vraagt acceptatie en medewerking van de crisisteamleden. Het resultaat van goede afspraken en een gedragen werkwijze is een slagvaardig crisisteam.

Blog

Stil zitten als je geschoren wordt


Crisiscommunicatie is mijn vak en het beperken van reputatieschade de uitdaging. Maar soms kun je niet veel anders dan stilzitten als je geschoren wordt. Zo was er een verslavingskliniek, waarvan de directeur slecht in het nieuws kwam. Volgens de krant had hij ‘amok’ gemaakt en zou onder invloed zijn geweest. De journalist in kwestie liet het daar niet bij en ging verder graven in het verleden van de kliniek en van de twee directeuren, die beiden ervaringsdeskundigen waren. De kliniek had enkele maanden daarvoor haar organisatie verder geprofessionaliseerd en een kersverse Raad van Toezicht aangesteld. De voorzitter van de RvT nam als snel contact op: “Wat te doen met deze situatie?”
 
De directeur in kwestie was inmiddels door de regionale omroep gevraagd voor een interview. Hij zag een kans om zichzelf te verdedigen. Volgens hem was het voorval immers onnodig groot gemaakt en was hij ziek en niet onder invloed geweest. Met veel moeite kon ik hem overtuigen om niet voor die camera te gaan staan. In deze situatie was maar één verdediging mogelijk en dat is als onderzoek zou uitwijzen dat hij inderdaad ziek was en niet onder invloed. Met de schijn tegen en alle emotie die hij in zich had, zou hij zichzelf én de organisatie verder in de nesten helpen. 
 
De Raad van Toezicht was overvallen door de situatie. Er restte niets anders dan lopende het onderzoek de directeur te schorsen. Tegelijkertijd werd er een interim directeur aangesteld om de organisatie grondig te screenen en op orde te brengen. Wat bleek? Er stond een kliniek met kundige professionals die verslaafden uitstekend hielpen bij hun problemen. Het succes was beide directeuren echter boven het hoofd gegroeid.
Ondertussen draaiden de publicitaire machine door. Het kostte de betreffende journalist niet veel moeite te achterhalen dat de andere directeur enkele maanden daarvoor eveneens problemen had. Tegenover volle pagina’s ‘misstanden’ gedurende een week of twee, kregen wij één pagina waarin we uitlegden dat de kliniek met haar professionals uitstekend werk verrichtten en dat cliënten goed werden geholpen. En ja, in de top zijn fouten gemaakt en onderzoek loopt.
 
Twee weken later nam de regionale omroep weer contact op. Of zij een interview konden hebben met de interim-directeur. Dat werd een mooie uitzending over hoe de kliniek haar werk deed en welke resultaten dat opleverden voor cliënten. Niet dat dát verder groots werd opgepakt, maar voor de medewerkers en cliënten was dit opbeurende publiciteit na een periode van geschoren worden.
Aan het werk
Dit voorjaar hebben we nog veel mediatrainingen voor colleges van Burgemeester & Wethouders die een volgende stap willen zetten. Voor een grote zorgorganisatie ontwikkelden wij workshops bewustwording van (potentiële) crisissituaties en vergadertrainingen. Een chemische producent adviseerden wij over omgevingscommunicatie rondom bodemvervuiling. Verder veel mediatrainingen in uiteenlopende branches (zorg, woningcorporaties, overheid, industrie).